Obrázok v pozadí

Reklamačný poriadok

Identifikácia predávajúceho ako prevádzkovateľa osobných údajov:
ASUAN a.s. so sídlom Magnezitárska 5, Košice 040 13, IČO: 36 597 686, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka .č. 17072/V, Meno a priezvisko zodpovednej
(kontaktnej) osoby: Jozef Farkaš, e mail: objednavky@cafebritt.sk, kontakt: +421 903 99 88 00
1. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú
predávajúci uzatvára s kupujúcim/spotrebiteľom vytvorením elektronickej objednávky v
internetovom obchode cafebritt.sk. Táto kúpna zmluva je zároveň právnym základom pre
spracúvanie osobných údajov kupujúceho/spotrebiteľa. Poskytnutie osobných údajov
kupujúceho/spotrebiteľa je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak
kupujúci/spotrebiteľ neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to
mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako
„ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako
GDPR), a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na
povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické
a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.
3. Pri uzatváraní kúpnych zmlúv spracúva predávajúci osobné údaje spotrebiteľa na právnom
základe v zmysle ustanovenia §13 ods. 1 písm. b) ZOOU, nakoľko spracúvanie Osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je spotrebiteľ ako
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy na základe
žiadosti spotrebiteľa ako dotknutej osoby a je teda nevyhnutné na plnenie záväzkov
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa
v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru.
4. Predávajúci spracováva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu dôvodnom na dosiahnutie účelu
spracúvania v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
5. Osobné údaje kupujúceho/spotrebiteľa sú v informačnom systéme predávajúceho
uchovávané po dobu 10 rokov.
6. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám –
doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.
7. Osobné údaje kupujúceho/spotrebiteľa sa nezverejňujú.
8. Kupujúci/spotrebiteľ má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje
kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci/spotrebiteľ má právo získať
prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov
sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či
existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
9. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu/spotrebiteľovi je
bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci/spotrebiteľ požiada,
bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.
10. Kupujúci/spotrebiteľ môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných
osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho/spotrebiteľa. Kupujúci/spotrebiteľ môže žiadať
vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov.
Kupujúci/spotrebiteľ môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
11. Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie
povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie
účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci/spotrebiteľ žiadať o vymazanie
osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť
zamietnutá.
12. Kupujúci/spotrebiteľ má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov,
ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
13. Kupujúci/spotrebiteľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol
predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
Kupujúci/spotrebiteľ má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné.

14. Kupujúci/spotrebiteľ má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely
priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely
oprávneného záujmu predávajúceho.
15. Kupujúci/spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže
podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov.
16. Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov
(t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu,
cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).
17. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na
zariadení kupujúceho/spotrebiteľa malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si
internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr.
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa
súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho/spotrebiteľa a pre
nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely.
Kupujúci/spotrebiteľ môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne
internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V
takom prípade bude kupujúci/spotrebiteľ pri opakovanej návšteve internetového obchodu
pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo
funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.